Artykuły z kategorii ‘faktura VAT’

Dzisiaj kolejny artykuł z kategorii faktura VAT, tym razem o tym, kto tak naprawdę ma obowiązek wystawiania faktur VAT, w tym i e-faktur.

Czynni podatnicy VAT, a faktura VAT

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur VAT z dnia 28 marca 2011 r. w paragrafie 4 określa, iż  faktura VAT jest wystawiana przez czynnych podatników VAT, a wystawiony dokument powinien być oznaczony wyrazami faktura VAT.  Czynni podatnicy VAT mają zawsze obowiązek wystawienia faktury VAT jeżeli świadczą usługi lub sprzedają towar innym przedsiębiorcom. W sytuacji, kiedy sprzedaż towarów lub usług dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, faktura VAT nie musi być wystawiana, chyba że nabywca zażyczy sobie wydania faktury VAT. 
Czynni podatnicy VAT są także zobowiązani do wystawiania innych rodzajów faktur VAT, niż te dokumentujące sprzedaż – m. in. wewnętrznych faktur VAT, które dokumentują wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Faktura VAT, a pozostali podatnicy

Powstaje pytanie, czy podmioty nie będące czynnymi podatnikami, muszą wystawiać faktury VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w § 17 punkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT, który to z kolei odsyła nas do art. 87 i 88 Ordynacji  podatkowej. W Ordynacji  określono, iż podatnicy niezobowiązani do wystawiania faktur VAT, np. zwolnieni podmiotowo , mają obowiązek wystawienia rachunku na żądanie kupującego lub usługobiorcy, bez względu na to, czy nabywca jest przedsiębiorcą, czy nie.  Obowiązek taki wygasa z upływem trzech miesięcy od momentu sprzedaży i po jego upływie nabywca nie ma prawa domagania się rachunku.

Podmioty nie będące czynnymi podatnikami VAT powinny natomiast wystawiać  uproszczone faktury VAT, czy wewnętrzne faktury VAT. Zatem ta grupa podatników, dokonując sprzedaży poza granicami kraju (sprzedaż NP.) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiają faktury VAT uproszczone i faktury VAT wewnętrzne. Mimo, iż obowiązek wystawiania tego rodzaju faktur wynika pośrednio z przepisów, to warto o nim pamiętać.

W kolejnym artykule z kategorii faktura VAT poruszę temat ogólnym zasad wystawiania faktur VAT,w tym i faktur elektronicznych.

   
 

Cykl artykułów z kategorii „faktura VAT” będzie swego rodzaju kompendium wiedzy o fakturach VAT, w którym zarówno początkujący fakturzysta, jak i doświadczony praktyk znajdzie coś dla siebie. Postaram się, aby artykuły o fakturach VAT ukazywały się, w taki sposób, by w sposób uporządkowany przedstawiały kwestie dotyczące faktur VAT, poczynając od najbardziej ogólnych, a skończywszy na bardziej szczegółowych.  Dzisiaj opiszę typy faktur VAT z jakimi najczęściej mamy do czynienia w życiu gospodarczym.
Faktury VAT możemy podzielić na kilka kategorii, tj.:
•    Faktury sprzedaży
•    Faktury VAT RR
•    Faktury uproszczone
•    Faktury wewnętrzne
•  Noty korygujące (wg rozporządzenia o fakturach VAT, są one fakturami wystawianymi przez nabywcę)
•    Dokumenty uznawane za faktury VAT (np. kwity autostradowe, bilety PKP)

Najczęściej występującą grupą faktur VAT są faktury sprzedaży. Faktury te mogą dokumentować odpłatne świadczenie usług lub dostawę towarów na terenie Polski, albo WDT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) lub export towarów. Ta grupa faktur posiada swoje podgrupy, które tworzą:

  • typowe faktury VAT –  faktury VAT wystawiane przez większość podatników VAT,
  • faktury zaliczkowe – wystawiane w przypadku otrzymania przedpłaty,
  • faktury VAT marża –  faktury VAT wystawiane przez podatników, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża (np. usługi turystyczne, sprzedaż dzieł sztuki, towarów używanych, antyków) 
  • faktury VAT MP (mały podatnik) – faktury wystawiane przez tzw. małych podatników, którzy rozliczają się z budżetem wg metody kasowej

Następną grupą faktur VAT są faktury VAT RR (rolnicy ryczałtowi). Faktury te wystawiane są przez osoby nabywające towary rolne lub usługi od rolników ryczałtowych.

Kolejną grupę faktur VAT stanowią faktury uproszczone, czyli faktury wystawiane przez podatników VAT za usługi, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego państwa niż Polska.

Faktury wewnętrzne są szczególną grupą faktur, ponieważ wystawia się w jednym egzemplarzu. Jak sama nazwa wskazuje są one wewnętrznym dokumentem podatnika. Wystawiane są one m.in. przy imporcie usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), reprezentacji i reklamie (RIR) i opodatkowanych dotacjach i subwencjach.

Noty korygujące to kolejny dokument, po fakturze VAT RR, którego wystawcą jest nabywca. Pozwala on nabywcy na skorygowanie określonego zakresu danych, jeżeli dostawca się pomylił przy wystawianiu faktury, np. datę sprzedaży, NIP, czy dane adresowe.

Rozporządzenie o fakturach wymienia jeszcze dokumenty, które po spełnieniu wymogów określonych w  przepisach, mogą zostać uznane za fakturę VAT. Są nimi, m.in.:
•    bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km
•    dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku
•    dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi

To tyle na początek o typach faktur VAT. Poszczególne grupy faktur VAT będą przedmiotem kolejnych artykułów.