Artykuły z kategorii ‘E-faktura przepisy’

 

W dniu 22.02.2011 zaplanowane są obrady komisji finansów publicznych, których przedmiotem ma być zmiana przepisów w zakresie e-faktur. Rozporządzenie z 17 grudnia 2010 r. w sprawie efaktur, które zrewolucjonizowało przepisy normujące faktury elektroniczne, natomiast projekt przygotowany przez sejm ma na celu ograniczyć swobodę w e-fakturach.  Projekt przygotowany przez posłów zakłada uchylenie art. 106 ust. 10, który deleguje na Ministra Finansów regulację w zakresie faktur elektronicznych (efaktura). Oznaczać to może krok wstecz i powrót do konieczności stosowania podpisu elektronicznego lub systemu EDI, w przypadku stosowania e-faktur, w celu zapewnienia integralności i autentyczność przesyłanej efaktury. Jest to niezgodne oczywiście z przepisami unijnymi, które, tak jak obowiązujące rozporządzenie o e-fakturach, zakładają, iż efaktura (jej integralność i autentyczność) , może być zabezpieczona w inny sposób.  Art. 223 dyrektywy VAT-owskiej, stanowi, iż efaktura, może być zabezpieczona w inny sposób niż e-podpis i system EDI. Realizacji tego przepisu ma służyć nowe rozporządzenia o e-fakturach VAT. Pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, iż stan prawny z pierwszego stycznia 2011 w zakresie e-faktur pozostanie bez zmian, posłowie nie zdecydują się na zrobienie kolejnego kroku w tył, a polscy podatnicy będą mogli korzystać z faktur elektronicznych (efaktur), tak jak inni przedsiębiorcy z Unii Europejskiej. Zresztą w przypadku niekorzystnych rozwiązań odnośnie e-faktur w przepisach polskich, podatnik zawsze może się powołać na dyrektywę i wygranie sprawy w sądzie powinno być tylko formalnością. Odrzucenie zmian o efaktura ch zaoszczędzi i podatnikom i fiskusowi wiele czasu i wielu problemów, i zapewni utrzymanie dobrego kierunku zmian w przepisach o fakturach elektronicznych VAT (e-fakturach).  Żyjemy w 21 wieku, więc efaktura VAT, powinna być standardem, a papierowa faktura VAT powinna odchodzić powoli do lamusa.    

 

W polskim prawie podatkowym przepisy regulujące zasady wystawiania faktur VAT, w tym i faktur elektronicznych (e-faktura), a w szczególności treść faktur VAT i terminy ich wystawiana zostały zawarte w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; z poźn. zm. – ostat. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) – dalej UPTU
  • Rozporządzenie  Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.  z 2011 Nr 68 poz. 360) – dalej rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur VAT
  • Rozporządzenie  Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661) – dalej rozporządzenie o efakturach

UPTU – wyciąg przepisów o fakturach VAT i fakturach elektronicznych (efaktura)

UPTU określa tylko ogólne wytyczne w zakresie fakturowania. Regulacje dotyczące faktury VAT, w tym i efaktur, znajdują się w art. 29, który stanowi m.in. o korekcie podstawy opodatkowania i obowiązku lub braku obowiązku posiadanie potwierdzonej korekty faktury VAT (lub e-faktury), w celu obniżenia tej podstawy. Dalsze regulacje UPTU, których przedmiotem VAT jest faktura VAT (efaktura VAT) zawarte zostały w Dziale XI „Dokumentacja”, Rozdział 1 „Faktury”. Przepisy art. 106-108 określają, kto obowiązany jest do wystawienia faktury VAT (ewentualnie e-faktury) oraz delegują na Ministra Finansów ustalenie szczegółowych zasad wystawiania faktury VAT (e-faktury). W zakresie faktur elektronicznych Ministrowi Finansów umożliwiono w szczególności określenie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur elektronicznych z uwzględnieniem:
•    konieczności odpowiedniego dokumentowania sprzedaży przy pomocy e-faktury,
•    potrzeby zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku, który zawiera efaktura,
•    konieczności zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy e-faktury oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszalności wystawianym i przesyłanym e-fakturom,
•    stosowanych technik w zakresie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych
•    i kodowania danych w e-fakturach. 

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur – treść rozporządzenia

Rozdział III rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur określa szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Rozporządzenie o efakturach – treść rozporządzenia

Rozporządzenie o e- fakturach ustala takie kwestie jak: 
•    sposób i warunki przesyłania e-faktur,
•    zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur elektronicznych (efaktur).

Mam nadzieję, iż treść artykułu i jego załączniki pozwolą na uporządkowanie wiedzy na takie tematy jak faktura VAT i faktury elektroniczne (efaktura).